Dị năng, mạt thế, giả tưởng tương lai


Đề tài tận thế, xã hội mất trật tự, thiếu luật lệ quy tắc; hoặc đô thị dị năng; hoặc người ngoài hành tinh; viễn tưởng… Tạm thời bao gồm “hiện đại + chủng điền văn + tùy thân không gian”.

.

.

Dị năng, mạt thế, giả tưởng tương lai

 1. Blood X Blood
 2. Bụi Gai Hậu Quan/ Bụi Gai Sau Mũ – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
 3. Chuyên Tâm Làm Ruộng Văn
 4. Của Ta Tinh Thượng Nhân – Cửu Tuệ Hòa
 5. Độc Nhất Vô Nhị – Mậu Lâm Tu Trúc
 6. Khô Cá Nữ Ky Giáp Kiếp Sống
 7. Lộ Điểu – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
 8. Mạt Thế Chi Mạnh Nhất Chiến Đội/ Mạt Thế Chi Tối Cường Chiến Đội
 9. Mạt Thế Chi Tiêu Thổ Lục Châu
 10. Nhĩ Hảo, Người Địa Cầu
 11. Tinh Tế Chi Đại Soái Uy Vũ
 12. Tinh Tế Cơ Giáp Sinh Hoạt
 13. Trọng Sinh Cơ Giáp Gió Lốc
 14. Tự Tự Thiên Kim
 15. Tùy Thân Mang Theo Ipad
 16. Vị Diện Chạy Thương
 17. Xin Chào, Người Ngoài Hành Tinh/ Nhĩ Hảo, Tương Lai Nhân

.

.

Update [Aug 2, 2013]:

 • Bụi Gai Hậu Quan/ Bụi Gai Sau Mũ – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
 • Chuyên Tâm Làm Ruộng Văn
 • Của Ta Tinh Thượng Nhân – Cửu Tuệ Hòa
 • Độc Nhất Vô Nhị – Mậu Lâm Tu Trúc
 • Khô Cá Nữ Ky Giáp Kiếp Sống
 • Lộ Điểu – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
 • Mạt Thế Chi Mạnh Nhất Chiến Đội/ Mạt Thế Chi Tối Cường Chiến Đội
 • Nhĩ Hảo, Người Địa Cầu
 • Tinh Tế Chi Đại Soái Uy Vũ
 • Tinh Tế Cơ Giáp Sinh Hoạt
 • Trọng Sinh Cơ Giáp Gió Lốc
 • Tự Tự Thiên Kim
 • Tùy Thân Mang Theo Ipad
 • Vị Diện Chạy Thương
 • Xin Chào, Người Ngoài Hành Tinh/ Nhĩ Hảo, Tương Lai Nhân

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: