Tu chân, huyền huyễn, dị giới


.

.

Tu chân, huyền huyễn, dị giới

 1. Cẩu Cẩu Tu Chân Ký – Thập Tam Sinh
 2. Cửu Đỉnh Ký – Ngã Cật Tây Hồng Thị
 3. Đặc Công Hoàng Phi: Hoàng Thượng Ta Muốn Phế Ngươi
 4. Liệt Hỏa Yêu Phu – Chu Ngọc
 5. Long Long Long – Thiên Y Hữu Phong
 6. Ngạo Phong – Phong Hành Liệt
 7. Ngự Yêu – Phong Phiêu Tuyết
 8. Sophie Đích Dị Giới
 9. Thiên Ngoại Phi Tiên – Huyền Sắc
 10. Tiên Gia Nhàn Nhã Cuộc Sống
 11. Tinh Thần Biến – Ngã Cật Tây Hồng Thị
 12. Trượng Kiếm Nhất Tiếu Thải Ma Cô

.

.

Update [Oct 27, 2011]:

 • Đặc Công Hoàng Phi: Hoàng Thượng Ta Muốn Phế Ngươi
 • Tiên Gia Nhàn Nhã Cuộc Sống

.

.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: