Tên tiếng Anh, phiên âm convert

Kia gì, ta đọc Dị giới thường rất phiền não khi gặp phải một đống phiên âm, cho nên làm bài này, hy vọng có thể giúp đỡ những ai có cùng “tâm sự”.

Bài này gồm 2 phần: từng chữ phiên âm (lấy từ TTV, ta đã kèm âm Hán việt), và những cái tên thường thấy khi đọc (cóp nhặt lung tung, có cả tên Nhật).

.

Chú ý:

 • Muốn tra từ thỉnh Ctrl+F, ta không viết theo thứ tự.
 • Trong ngoặc [] là có thể dư ra do VP, có thể bị sót do bị loại bỏ
 • Trong ngoặc () là nghĩa của từ gốc phía trước, thường được VP dịch thẳng ra
 • Dấu / ám chỉ một bản phiên âm khác
 • Một số từ, như “đích” thường bị loại bỏ trong bản convert

Một số từ được dịch thẳng:

 • Bỗng nhiên: đốn
 • Con sò: bối
 • Da: bì
 • Đêm: dạ
 • Đồ ăn: thái
 • Đừng: mạc
 • Đường: đạo, lộ
 • Hướng: triều, triêu
 • Kéo: lạp
 • Két: tư
 • Khăn: mạt
 • Làm: đương
 • Lấy: nã
 • Ngươi: nhĩ
 • Nhiều: đa
 • Nuôi: lạp ba
 • Rễ: căn
 • So với: bỉ
 • Sửa: tu
 • Thêm: gia
 • Thi đấu: tắc
 • Thực: chân
 • Thước: mễ
 • Trăm: bách

.

.

一 (nhất) =y

丁 (đinh) =tin dine

万 (mặc, vạn) =van wann

东 (đông, cơ) =to

丝 (ti, ty) =ce se th s

丹 (đan, đơn) =de da dan

丽 (lệ, ly) =lea ly li lie ry ri

乌 (ô, khiết) =oo

乐 (lạc, nhạc) =le lle lo re

乔 (kiều) =jo jor geo

书 (thư) =sh shu

亚 (á) =a

亨 (hanh) =hen

亲 (thân) =Kean

什 (thập) =sh shi

仑 (lôn) =leon

以 (dĩ) =e

伊 (y) =i e

休 (hưu) =hu

伦 (luân) =ren len ron lan ne

伯 (bá) =b ber bon

佐 (tá) =zo

佛 (phật) =f fo ff

佩 (bội) =pe

侃 (khản) =kan

依 (y) =y i ye

侬 (nùng) =non

保 (bảo) =pa pau

修 (tu) =thew

儿 (nhân, nhi) =le

克 (khắc) =c k ck ch ke kor ker

兰 (lan) =ran lan lanne ren lann land

兹 (tư, từ) =ze

内 (nội) =na ne

凡 (phàm) =fan van vann vaine

凯 (khải) =chae ky ke ka ca

切 (thiết) =che

列 (liệt) =le re [rea]

利 (lợi) =ri ly ry li ley le

力 (lực) =lli

加 (gia) =ga

努 (nỗ) =nu nou

劳 (lao, lạo) =lo lau

勒 (lặc) =le re l ne lor ler

华 (hoa) =war wa ward

南 (nam) =nan

博 (bác) =bo

卜 (bốc) =b

卡 (khải, tạp) =ca ka cha

卢 (lô, lư) =lu lo

卫 (vệ) =vy

厄 (ách) =ha

历 (lịch) =le

口 (khẩu) =ko

古 (cổ) =gus

可 (khả) =xi

史 (sử) =S

各 (các) =co

吉 (cát) =ji gi gy ky [gui]

哈 (cáp) =hu ha har

唐 (đường) =do

嘉 (gia) =ga ca car

图 (đồ) =to te

地 (địa) =de

坎 (khảm) =can

坦 (tân) =than tan ten

垃 (lạp) =la

埃 (ai) =e

基 (cơ) =ch key ky ki

塔 (tháp) =ta tha

塞 (tái, tắc) =se ce

士 (sĩ) =ce [s]

夏 (hạ) =tia ziah char cia

多 (đa) =do to

大 (đại) =da re

夫 (phu) =ve vie ph f ff pher

奇 (cơ, kỳ) =chi ky ch quie chie

奈 (nại) =net

奎 (khuê) =ckly

奥 (áo) =o

妮 (ni) =ny ni ne

姆 (mỗ) =m [mu]

姬 (cơ) =kie gi

威 (uy) =wi vey [we]

娃 (oa) =va

娅 (á) =ya ia ea

娜 (na) =na

婷 (đình) =ne

宁 (ninh, trữ) =nin nine

安 (an) =an anne ane

宋 (tống) =son

宝 (bảo, bửu) =pau

宾 (tân) =byn bine bin

密 (mật) =mi me my

寇 (khấu) =co

富 (phú) =f

尔 (nhĩ) =l r il er le re

尤 (vưu) =yo eu

尹 (doãn, duẫn) =e

尼 (ni) =ni ny ne ney nie

山 (sơn) =xan sa

崔 (thôi) =tri

巴 (ba) =ba

布 (bố) =b

希 (hi, hy) =si ce thi chi shi sy xi

帕 (mạt, phách) =pa ppa

帖 (thiếp) =ther

库 (khố) =ku co cu

底 (để) =tes

康 (khang) =con

廉 (liêm) =liam

弗 (phất) =f r

弥 (mi, mỵ) =mi

强 (cường, cưỡng) =joh

当 (đang, đáng, đương) =dam

彼 (bỉ) =pe

得 (đắc) =ter d

德 (đức) =d de

思 (tứ, tư) =th

恩 (ân) =an en awn ann n

悉 (tất) =si

愣 (lăng) =lon

戈 (qua) =go gau

戴 (đái, đới) =da

扎 (trát) =za

托 (thác) =to [tho]

拉 (lạp) =ra la ro lo

拜 (bái) =by

拿 (nã) =na

提 (đề, thì) =ti

摩 (ma) =mo

敏 (mẫn) =ne

文 (văn) =vin ven wen van vyn

斐 (phỉ) =fae fer

斑 (ban) =bam

斯 (tư) =s se

方 (phương) =fon

日 (nhật) =ge

旺 (vượng) =wan

昂 (ngang) =an yon

昆 (côn) =quen

明 (minh) =min

易 (dị) =i ie

晒 (sái) =shei

普 (phổ) =p pe

曼 (man, mạn) =man

朗 (lãng) =ran ren rone

本 (bản, bổn) =ben ban

朱 (chu, châu) =ju jo

来 (lai) =ri

杰 (kiệt) =ja je ge

林 (lâm) =line rin lin lyn

果 (quả) =go

柏 (bách) =be

查 (tra) =cha char chard

柯 (kha) =co cu

根 (căn) =gan [gen]

格 (cách) =g c ga ge ger

桑 (tang) =san xan than

梅 (mai) =me may

梨 (lê) =ri

森 (sâm) =than son [zen]

欣 (hân) =ne

欧 (âu) =o

歇 (hiết, tiết, yết) =sha che

步 (bộ) =b

比 (bỉ, tỷ, tỵ) =bi by bie

汀 (đinh) =tine dine din tin

汉 (hán) =ha

汤 (thang) =to

沃 (ốc) =wa

沙 (sa, sá) =shu su sha sa xa

治 (trị) =rge rgi

沽 (cô) =g

法 (pháp) =fa

波 (ba) =po

泰 (thái) =tay tai te ta ty

泽 (trạch) =sa ze

洛 (lạc) =lo ro

派 (phái) =pa pi per

浦 (phổ) =pe

海 (hải) =he hey hei

涅 (niết) =nie ne

温 (ôn) =wen win [wan]

烈 (liệt) =re [rea]

爱 (ái) =e

特 (đặc) =t te tre [tt]

玛 (mã) =ma

珀 (phách) =per

珊 (san) =zanna xanne

珍 (trân) =je jane jea

珠 (châu) =rl

理 (lí, lý) =ri li

琦 (kì, kỳ) =ki

琪 (kì, kỳ) =ki sy

琳 (lâm) =ri re lin lyn leen rine line

瑞 (thụy) =re ry ri rei

瑟 (sắt) =e se th the ther thur

璐 (lộ) =lu lou

瓦 (ngõa) =va wa

甘 (cam) =gan can ghan

田 (điền) =ten

由 (do) =yu

甸 (điện) =den

略 (lược) =li

登 (đăng) =den don

白 (bạch) =beth

皮 (bì) =pie

盖 (cái) =ga gae

督 (đốc) =rist

破 (phá) =po

碧 (bích) =bi by bie

福 (phúc) =fo

科 (khoa) =co ki chy

稣 (tô) =sus

穆 (mục) =mu mau

笆 (ba) =ba bar

答 (đáp) =da

筘 (khấu) =co

米 (mễ) =my

索 (sách, tác) =so

约 (ước) =jo

纳 (nạp) =na ner nu nor [nar]

维 (duy) =ve vei vi wi

绿 (lục) =lot

缇 (đề) =ty ti

罕 (hãn) =ham

罗 (la) =ro lo

美 (mĩ, mỹ) =me may my

翁 (ông) =um

翠 (thúy) =tri tra

翰 (hàn) =han hn

考 (khảo) =co cou

而 (nhi) =le

耐 (nại) =nai

耶 (da, gia) =je ye ier

肖 (tiêu) =sha

肯 (khẳng) =ken can

舒 (thư) =shu

良 (lương)=lian

艾 (ngải) =e ei a i y

芘 (tý) =pea

芙 (phù) =ve ph

芬 (phân) =phine phany phen [ven]

芭 (ba) =ba

苏 (tô) =so su zu

英 (anh) =in

范 (phạm) =fan

茅 (mao) =mo

茉 (mạt) =mo mau

茜 (thiến) =si sy cey ci cy shee

荷 (hà, hạ) =ho

莉 (lị) =ri li rhi ry ly ley le

莎 (sa, toa) =sha sa tha sho za

莫 (mạc) =mo

莱 (lai) =ri ry rhy ly le la [re]

莲 (liên) =le lin lene

菲 (phi) =phi phy fi phe pho fe

萝 (la) =ro lo lau

萨 (tát) =sa sar

蒂 (đế) =ti dy di te ty tie

蒙 (mông) =mon mone mond

蓝 (lam) =len

蔗 (giá) =ge

蔡 (sái) =cha

蕾 (lôi) =re le ra la lay

薇 (vi) =wi ril vic

西 (tây) =ce se sey cy si ci the they thy thi

覃 (đàm) =tan

詹 (chiêm) =ja

诺 (nặc) =no

谢 (tạ) =che she

谬 (mậu) =mu

豪 (hào) =rol

贝 (bối) =be ber [bee]

费 (phí) =fe

贾 (cổ, giả) =ja ju

赛 (tái, trại) =se sy sha ce say sel

赫 (hách) =her

路 (lộ) =lu lou

辛 (tân) =cin cyn him

达 (đạt) =da dar du

迪 (địch) =di dy die

逊 (tốn) =son

道 (đạo) =dou do da

邓 (đặng) =dun

邦 (bang) =ban

邱 (khâu) =chior

邵 (thiệu) =shau

都 (đô) =do

里 (lý, lí) =ri ry li

金 (kim) =kim gin gene

门 (môn) =men

阑 (lan) =ran

阿 (a) =a

隆 (long) =ron loane

雅 (nhã) =a ya ja

雨 (vũ) =hu

雪 (tuyết) =sha shi she

雯 (văn) =wen

雷 (lôi) =ly rey rei rel le re ray ra

霍 (hoắc, quắc) =ho

霞 (hà) =sia

露 (lộ) =ru lu

韦 (vi) =we wey

顿 (đốn) =ton

飞 (phi) =phy

马 (mã) =ma mar

鲁 (lỗ) =ru rew roo

鲍 (bảo) =bo

麦 (mạch) =ma mi me

默 (mặc) =me mer

黛 (đại) =d de di cey

.

.

Xe hơi

.

A Tư Đốn Mã Đinh: Aston Martin

Âu Địch: Audi

Bảo Mã: BMW

Bảo thời [tiệp]: Porsche

Cát phổ: Jeep

Hãn Mã: Hummer

Mạt (khăn) tát đặc: Passat (Volkswagen)

Lâm khẳng: Lincoln

Lan bác cơ ni: Lamborghini

Lao Tư Lai Tư: Rolls-Royce

Lôi khắc tát tư: Lexus

Mại/ Mai Ba Hách: Maybach

Pháp Lạp Lợi: Ferrari

Phong điền: [tiếng Nhật] Toyota

Tân Lợi: Bentley

Tạp yến: Cayenne

Tiệp Báo: Jaguar

.

.

Ăn uống

.

Áo lợi áo: Oreo

Ba phách: parfait

Băng kì lâm: ice cream

Bố đinh: pudding

Bố lãng ni: brownie

Bồi căn: bacon

Chi sĩ: cheese

Chi sĩ hán bảo: cheeseburger

Cự Vô Phách/Bá: Big Mac

Đản thát: egg tart

Đề lạp (kéo) mễ (thước) tô: Tiramisu

Đồng la thiêu: dorayaki (bánh của Doraemon)

Già lý: curry/cà-ri

Ha căn (rễ) đạt tư: Häagen-Dazs

Hán bảo vương: Burger King

Hán bảo bao: hamburger

Hán liễu bao: fish fillet package

Khai Tâm Nhạc Viên Xan: Happy Meals

Khẳng đức cơ: Kentucky (KFC)

Khúc kỳ: cookie

Mã cách lệ đặc: Margherita (pizza)

Mã tạp long: macaron (bánh)

Mạch đương (làm) lao: McDonald’s

Mộ tư: mousse (bánh)

Nã phá luân phái: Napoleon pie

Phái: pie

Phi lực: fillet

Phi tát: pizza

Sa lạp: salad

Tam minh trị: sandwich

Tạp lạp phù đế: clafoutis

Thát: tart

Thọ tư: sushi

Xảo khắc lực: chocolate

A tát mỗ: Assam

Bách (trăm) sự khả nhạc: Pepsi cola

Đại cát lĩnh: Darjeeling

Hương tân: champagne

Khả khẩu khả nhạc: Coca cola

Khả nhạc: Coke/ cola

Long thiệt lan: tequila

Mã cách lệ tháp: margarita

Mã đề ni: Martini

Mã kì đóa: Macchiato

Ma tạp: mocha

Mạch tư uy nhĩ: maxwell

Nhất chu cổ lực: cocoa

Tạp bố kì nặc/ tạp bố cơ nếu: cappuccino

Thánh đại: sundae

Tinh Ba Khắc: Starbucks

Tuyết bích: Sprite

.

.

Thời trang mỹ phẩm

.

A mã ni: Armani

Bối nạp thông: Benetton

Cổ long: Cologne/Eau de Cologne (nước hoa)

Cổ trì: Gucci

Địch âu: Dior

Đỗ gia ban nạp: Dolce & Gabbana

Đồ tát địch: Trussardi

Hoa luân thiên nô: Valentino

Hương nại nhi: Channel

Lan khấu: Lancome

Lộ dịch uy đăng: Louis Vuitton

Mạc tư khắc nặc: Moschino

Mĩ bảo liên: Maybelline

Phạm tư triết: Versace

.

.

Đồ chơi, hoạt hình, phim

.

A bọn đầu gấu (?): Aladdin

A lý ba ba: Alibaba

A phàm đạt: Avatar (phim)

Áo đặc mạn: Ultraman

Ba bỉ (so với) [oa oa]: [búp bê] Barbie

Cà phê miêu: Chococat

Đa mễ (thước) nặc: domino

Đa (nhiều, sỉ) lạp a mộng: Doraemon (Doremon)

Địch sĩ ni: Disney

Khải đế: Hello Kitty

Mã lý áo: Mario

Mễ (thước) kì: mickey

Sử nỗ bỉ (so với): Snoopy

Sử thụy khắc: shrek

Tiên độ thụy lạp: Cinderella (Lọ Lem)

Tĩnh hương: [tiếng Nhật] Shizuka (Xuka)

.

.

Địa điểm, danh thắng

.

Ái nhĩ lan: Ireland

Ai phỉ ngươi: Eiffel

Anh cách lan: England

Cáp phật: Harvard (trường)

Bạch kim hán: Buckingham

Bách mộ đại: Bermuda

Bảo gia lợi á: Bulgaria

Cách lâm lan: Greenland

Cổ ba: Cuba

Đa luân đa: Toronto

Đông kinh: Tokyo, Liêu Dương, Hưng Khánh, Khai Phong…

Đức bối/ Để bỉ (so) tư: Thebes

Đức khắc tát tư: Texas

Duy dã nạp: Vienna

Gia nã đại: Canada

Hi mã lợi á: Himalaya

Khải la: Cairo

Khai ty mễ: Cashmere

Kham tát tư: Kansas

La kim hán: Rockingham

Liệt đôn sĩ đăng: Liechtenstein

Lô phù (di động): Louvre

Mã lý á nạp: Mariana

Mã nhĩ (ngươi) [đại/đích] phu: Maldives

Mã tát chu tắc: Massachusetts

Mạn cáp đốn: Manhattan

Mễ (thước) lan: Milan

Minh ni tô đạt: Minnesota

Na (kia) bất (không) lặc tư: Naples

Ni la: Nile (sông)

Phật la luân tát: Florence

Phù đằng bảo: Wurttemberg

Tác mã lý: Somali

Tây bá lợi á: Siberia

Tây tây lý: Sicily

Thần nại xuyên: [tiếng Nhật] Kanagawa

Tháp lợi ban: Taliban

Tư thản phúc: Stanford

.

.

Harry Potter

.

A bất tư: Albus

A bố lạp (kéo) khắc tát tư: Abraxas

A cách tư: Argus

A lai khắc thác: Alecto

A lạp qua khắc: Aragog

A mễ (thước) khố tư: Amycus

A ngõa đạt: Avada (Avada Kedavra)

A nhĩ phí cáp đức: Alphard

A ni mã cách tư: Animagus

A tháp lạc tư: Arcturus

A tư tạp ban: Azkaban

Ách lí tư: Erised (Mirror of Erised, chiếc gương ảo ảnh)

Ái lâm: Eileen

Ai phi á tư: Elphias

An cát lệ na: Angelina

An đa (nhiều) mễ (thước) đạt: Andromeda

An đông ninh: Antonin

Áo lại ân: Orion

Áo lí phàm [đa]: Ollivander

Áo lợi mỗ: Olympe

Bá bỉ kỳ: Burbage

Ba cách mạn: Bagman

Ba đa khắc: Baddock

Ba đế: Barty

Ba mạc (đừng) nạp/na: Pomona

Bác ân tư: Bones

Bác cách đặc: Boggart

Bác kim – bác khắc: Borgin and Burkes

Bàng phất lôi: Pomfrey

Bập bẹ (?): Fang

Bình tư: Pince

Bố lai khắc: Black

Bố lai tư: Blaise

Bố lãng: Brown

Bố tư ba đốn: Beauxbatons

Bội đế nhĩ: Patil

Bối (con sò) lạp (kéo) đặc lí khắc tư: Bellatrix

Bội lỗ địch: Pettigrew

Bội ni: Penny

Cách lâm cách lạp tư: Greengrass

Cách lâm địch lạc: Grindylow

Cách lâm (Grimm/Green) đức ốc: Grindelwald

Cách lan phân đa: Gryffindor

Cách lạp phổ lan: Grubbly-Plank

Cách lý mạc (đừng): Grimmauld

Cao đối/trùy khắc: Godric

Cao nhĩ: Goyle

Cáp/ha lợi/lí (ngốc cáp, tiểu cáp): Harry

Cát la đức: Gilderoy

Chiêm mỗ: James

Cổ linh các: Gringotts

Cương đặc: Gaunt

Đa (nhiều) bỉ (so với): Dobby

Đa (nhiều) cát: Doge

Đa la lôi tư: Dolores

Đa (nhiều) lạc hoắc phu: Dolohov

Đặc lí lao ny: Trelawney

Đái duy tư: Davies

Đặng bất lợi đa: Dumbledore

Đạt phù ny: Daphne

Địch an: Dean

Địch bội đặc: Dippet

Điệt qua lý: Diggory

Đức lạp khố nhĩ: Delacour

Đức lạp khoa: Draco

Đức mỗ tư đặc lãng: Durmstrang

Đường khắc tư: Tonks

Duy khắc đa (nhiều): Viktor

Gia (thêm) long: Galleon

Hách kì mạt (khăn) kì: Hufflepuff

Hách mẫn: Hermione

Hách nhĩ gia: Helga

Hải cách: Hagrid

Hải ti giai: Hestia

Hoắc cách mạc đức/đích: Hogsmeade

Hoắc cách ốc tư/ Hoắc cách ngõa tỳ: Hogwarts

Hoắc kì: Hooch

Hoắc lạp (kéo) tư: Horace

Hốt lợi hắc đức: Holyhead (Holyhead Harpies, đội bóng)

Khắc lao kì: Crouch

Khắc lạp (kéo) bố: Crabbe

Khắc lí duy: Creevey

Khắc lỗ khắc sơn: Crookshanks

Khắc lỗ mỗ: Krum

Khắc lý thiết: Kreacher

Khải đặc nhĩ bá ân: Kettleburn

Khang nại lợi: Cornelius

Khoa lâm: Colin

Khôi [đích] kì: Quidditch

Khuê lí nạp tư: Quirinus

Kì lạc: Quirrell

La ân: Ron

La/lỗ đạo phu tư: Rudolphus

La nại nhĩ: Ronald

Lạc cáp đặc: Lockhart

Lạc lệ tư/ti: Norris

Lặc mai: Flamel

Lạc phu cổ đức: Lovegood

Lai mỗ tư: Remus

Lai tư đặc lan kì: Lestrange

Lạp đồng đức: Lavender

Lạp ba (nuôi) tư thản: Rabastan

Lạp văn khắc: Ravenclaw

Lệ tháp: Rita

Lí đức nhĩ: Riddle

Lị lị: Lily

Lỗ bá: Rubeus

Lô đa: Ludo

Lô khắc ngũ đức: Rookwood

Lô tu tư: Lucius

Lôi cổ lặc tư: Regulus

Mã cơ: Marge

Mã khắc tây mỗ: Maxime

Ma kim: Malkin (Madam Malkin’s)

Mã nhĩ khoa mỗ: Malcolm

Mã nhĩ (ngươi) phúc: Malfoy

Mã ốc la: Marvolo

Ma qua: Muggle

Mạc (đừng) lệ: Molly

Mạc (đừng) phân: Morfin

Mạch cách: McGonagall

Mạch khắc đường nạp: Macdonald

Mai lạc: Merope

Mạt (khăn) địch phù: Puddifoot (Madam Puddifoot’s)

Mạt (khăn) đức mã: Padma

Mạt kim sâm: Parkinson

Mạt (khăn) ngõa đế: Parvati

Mạt/Phách tây: Percy

Mễ (thước) lặc oa: Minerva

Mễ (thước) lệ sâm: Millicent

Mông đốn cách tư: Mundungus

Mục địch: Moody

Nặc bá: Norbert

Nại kiệt lặc tư: Nigellus

Nạp cát ni: Nagini

Nạp duy: Neville

Nạp tây toa: Narcissa

Ngạo la: auror

Ni pháp đóa lạp: Nymphadora

Phất lạc lâm: Florean (Florean Fortescue)

Phất lai/lôi đức: Fred

Phất lai kì: Fletcher

Phất lập/lí duy: Flitwick

Phí cách: Figg

Phi lộ: Floo

Phí lực tư: Filius

Phí nhĩ kì: Filch

Phỉ ni á tư: Phineas

Phỉ ni cam: Finnigan

Phí nông: Vernon

Phổ lâm tư: Prince

Phổ uy đặc: Prewett

Phù dung: Fleur

Phúc cát: Fudge

Phục đích ma: Voldemort

Phúc khắc tư: Fawkes

Qua sa khắc: Goshawk

Tá khoa: Zonko (Zonko’s Joke shop)

Tắc (thi đấu) đức lý khắc: Cedric

Tân ni tư tháp: Sinistra

Tân tư: Binns

Tạp tạp lạc phu: Karkaroff

Tát lạp tra: Salazar

Tây cách nạp tư: Cygnus

Tây lí tư: Sirius

Tây phất lặc tư: Severus

Tây thiến: Cissy

Thác bỉ (so với) á: Tobias

Thác mã tư: Thomas

Thánh mang ca: St. Mungo’s

Tiểu hán cách đốn (bỗng nhiên): Little Hangleton

Tra thụy lệ: Charity

Trát bỉ (so với) ni: Zabini

Tư cơ đặc: Skeeter

Tư lai đặc lâm: Slytherin

Tư lạp cách hoắc ân: Slughorn

Tư nội phổ: Snape

Tư phổ lao đặc: Sprout

Tư thản: Stan

Uy sâm gia ma: Wizengamot

Vi sắt bỉ: Weatherby

Y qua nhĩ: Igor

Y vạn tư: Evans

Ảo ảnh di chuyển: Apparition (độn thổ)

Hồn khí: Horcrux (trường sinh linh giá)

Hồn phách xuất khiếu: Imperio

Hữu cầu tất ứng thất: Room of Requirements

Nhất vong (quên) giai không: Oblivious

Nhiếp hồn/thần thủ niệm: Legilimency

Phá phủ kim: Leaky Cauldron (cái vạc lủng)

Phun thực tề: Veritaserum

Thần hộ mệnh: Patronus/Expecto Patronum

Thực tử đồ: Death-Eaters (tử thần thực tử)

Toàn tâm oan cốt: Crucio

Tử vong thánh khí: Deathly Hallows (bảo bối tử thần)

Lão D/ lão ong mật >> Albus Dumbledore

V đại >> Voldemort

Tiểu Tắc >> Cedric Diggory

Tiểu Long/tiểu D >> Draco Malfoy

.

.

Twilight (Chạng vạng, Mộ quang chi thành)

.

Bối lạp: Bella

Cổ tư mạt (khăn): Jasper

La toa lị: Rosalie

Mại khắc: Mike

Ngải mĩ đặc [biệt]: Emmett

Ngải thụy khắc: Eric

Ngải tư mai: Esme

Nhã các bố: Jacob

Sử ôn: Swan

Tạp lai nhĩ (ngươi): Carlisle

Tạp luân: Cullen

Y toa bối lạp: Isabella

Yêu đức hoa: Edward

.

.

Ouke no Monshou (Nữ hoàng Ai Cập, Ni la hà nữ nhi)

.

Á nhĩ (ngươi) an: Algol (Angon)

Gia phù na: Cafra (Kafura)

Ha sơn: Hassan

Lạp (kéo) cách tu (sửa): Ragush (Ragashu)

Lộ tạp: Ruka

Ni phổ lộc đa (nhiều): Nefenmert (Nephenmaat)

Ô nạp tư: Unus (Unasu)

Tạp bố đạt: Kapta (Kaputa)

Tháp sa/Tháp toa: Thetis (Teti)

Y mỗ hoắc bố/ Y mạt đốn: Imphotep (Imhotep)

Y tư mật: Ishmin (Izumin)

Yêu tây tư: Isis (Asisu)

.

.

Hunter x hunter (liệp nhân) đồng nhân

.

Bạo khố nhi: Pokkle

Hiệp khách: Shalnark

Khố lạc lạc: Kuroro/ Chrollo

Kiệt: Gon

Mã kỳ: Machi

Tín trưởng: Nobunaga

Y ngươi mê: Irumi

.

.

Phim Hàn

.

Cao mĩ nam: Go Mi Nam

Cao mĩ nữ: Go Mi Nyu

Duẫn ân hi: Yoon Eun Suh

Duẫn tuấn hi: Yoon Chun Suh

Hàn cảnh huệ: Han Kyung Hye

Hàn thái tích: Han Tae Suk

Hoàng thái kinh: Hwang Tae Kyung

Khương tân vũ: Kang Shin Woo

Mộ hoa lan: Mo Hwa Ran

Nhã lị anh: Ah Ri Young

Thôi anh hùng: Choi Ji Han

Thôi tâm ái: Choi Shin Ae

.

.

Tên phương Tây thường gặp (Pride and Prejudice, Twilight, Wuthering Heights, etc…)

.

A bất tư: Albus

A bố lạp khắc tát tư: Abraxas

A bối nhĩ: Abel

A cách tư: Argus

A đạo phu/phất: Adolph, Adolf

A địch mạn: Ademan

Á độ ni tư: Adonis

Á đương: Adam

A/ngải kỳ thác: Acheson

A mạt (khăn) lạp: Apara

A nhĩ (ngươi) ti tư: Altis

A lai khắc thác: Alecto

A lạp cống: Aragon

A lạp qua khắc: Aragog

Á lịch khắc tư: Alex

Á lịch sơn đại: Alexander

A mã địch ô tư: Amadeus

A mễ khố tư: Amycus

A mễ (thước) lỵ á: Amelia

Á mễ (thước) nhĩ (ngươi): Yamil

A nhĩ phất lai đức: Alfred

A nhĩ phí cáp đức: Alphard

A phương tác: Alfonso

Á sắt tư: Arthur

A tháp lạc tư: Arcturus

Á tư: Axe

A tư đốn: Aston

Á tư phổ kiệt: Asperger

Ai địch sâm: Edison

Ai đức gia (thêm): Edgar

Ái lâm: Erin, Eileen

Ai lợi áo đặc: Elliot

Ai lỵ nặc: Eleanor

Ai nhĩ đốn: Elton

Ai phi á tư: Elphias

Ai tái khắc: Isaac

Ai tư đặc: Esther

An cát lệ na: Angelina

An đa mễ đạt: Andromeda

An đinh: Antin

An đông ni: Anthony

An đông ni áo: Antonio

An đông ninh: Antonin

An đức liệt: Andre

An đức liệt á: Andrea

An đức lỗ: Andrew

An na: Anna

An na bối nhĩ: Annabel

An nhân tư thản: Einstein

An ny: Annie

Áo bá lý: Aubrey

Áo cổ tư đặc: Auguste

Áo cổ tư đinh: Augustine

Áo cổ tư tháp tư: Augustus

Áo đại lệ: Audrey

Áo đinh: Odin

Áo lại ân: Orion

Áo lâm thất tư: Olympus

Áo lí phàm đa: Ollivander

Áo lợi mỗ: Olympe

Áo nhĩ (ngươi) lan tác: Orlanzo

Áo nhĩ mạn: Orman

Bá ân: Bond

Ba ba lạp: Barbara

Bá bị kỳ: Burbage

Ba bột la: Pablo

Ba cách mạn: Bagman

Ba đa khắc: Baddock

Ba đế: Barty

Ba khắc: Buck

Ba mạc nạp/na: Pomona

Ba nã (lấy) ba/mã: Bonapart

Ba nhét (?) lạc mâu: Bartholomew

Bác ân tư: Bones

Bác khắc: Burkes

Bác kim: Borgin

Bách lạp đồ: Plato

Bàn già: Banga

Bản/bổn kiệt minh: Benjamin

Bang ni: Bonnie

Bàng phất lôi: Pomfrey

Bành bá lý: Pemberley

Bảo la: Paula

Bỉ á tư: Vias

Bì (da) ai nhĩ (ngươi): Pierre

Bỉ (so với) an tạp: Bianca

Bì đặc: Pitt

Bỉ (so với) lợi: Billy

Bỉ nhĩ cái tì: Bill Gates

Bình tư: Pince

Bố lại/lai ân: Brian

Bố lai khắc: Black

Bố lai tư: Blaise

Bố lãng: Brown

Bố lạp đức: Brad

Bố lạp kì: Bragi

Bố lỗ mỗ: Bloom

Bố thập: Bush

Bội cách: Begg

Bội đế nhĩ: Patil

[cây] Bối diệp phân: Beethoven

Bối khắc hán mỗ: Beckham

Bối lạp: Bella

Bối lạp đặc lí khắc tư: Bellatrix

Bội lỗ địch: Pettigrew

Bối nhĩ: Bell

Bội ni: Penny

Bối nội đặc: Bennet

Bội ti: Bess

Ca luân bố: Colombo

Cách la mỗ: Gerome

Cách lâm: Grimm, Green

Cách lâm cách lạp tư: Greengrass

Cách lâm đức ốc: Grindelwald

Cách lý mạc: Grimmauld

Cách ôn: Gwen

Cách tát nhĩ: Gesar

Cách tư: Gus

Cam đa phu: Gandalf

Cao đối/trùy khắc: Godric

Cao nhĩ: Goyle

Cáp bối: Herbert

Cát lợi á đặc: Gileat

Cát lợi á nhĩ (ngươi): Gilear

Cáp/ha lợi/lí: Harry

Cát la đức: Gilderoy

Chiêm mỗ: James

Chu lị: Julie

[Chư] nặc ân: Norns (chư = số nhiều, thần thoại Bắc Âu)

Cổ tư mạt: Jasper

Cương đặc: Gaunt

Đa bỉ: Dobby

Đa đặc: Dott

Đa cát: Doge

Đa la lôi tư: Dolores

Đa lạc hoắc phu: Dolohov

Đặc đề ni tác: Tetiniso, Tetinisa

Đặc lý duy khang: Treveyan

Đặc lý khắc: Derick/ Deric

Đặc lý lao ny: Trelawney

Đặc lý nhĩ (ngươi) đạt: Trelda, Trelta, Terrelta

Đặc mã luân: Temaron

Đái duy tư: Davies

Đại vệ: David

Đan ni nhĩ: Daniel

Đan ny ai lạp: Daniella

Đạo cách: Douglas

Đạo căn: Dougan

Đạt nhĩ văn: Darwin

Đạt phân kỳ: Da Vinci

Đạt phù ny: Daphne

Đạt tây: Darcy

Đế sâm: Tison

Địch an: Dean

Địch bội đặc: Dippet

Địch khắc: Dick

Địch luân: Dylan

Điệt qua lý: Diggory

Đỗ bang: Duban

Đức bỉ (so với): Debby, Debbie

Đức cổ lạp: Dracula

Đức hoài đặc: Dewitt

Đức lâm: Derin

Đức lạp: Della

Đức lạp khố nhĩ: Delacour

Đức lạp khoa: Draco

Dương: Young

Đường khắc tư: Tonks

Duy đạt: Veda

Duy khắc đa: Victor, Viktor

Duy kinh: Viking

Duy la na: Verona

Gia bỉ (so với): Gabby/ Gaby

Gia văn: Gavin

Giản: Jane

Hà lạp: Hola, Hora, Horo, Hara, Hala, Haro

Ha mỗ lôi đặc: Hamlet

Hạ oa: Eva

Ha sơn: Hassan

Hách mẫn: Hermione

Hách nhĩ gia: Helga

Hải cách: Hagrid

Hải luân: Helen

Hải nhân lý hi: Heinrich

Hải ti giai: Hestia

Hán khắc: Hank

Hán khắc tư: Hanks

Hi đặc lặc: Hitler

Hi khắc: Hick

Hi nhĩ (ngươi): Hill

Hi nhĩ (ngươi) bối đặc: Hilbert

Hi nhĩ (ngươi) đốn: Hilton

Hoa lai sĩ: Wallace

Hoắc bỉ đặc: Hobbit

Hoắc bỉ (so với) khẳng: Hobbican, Hobbiken

Hoắc kì: Hooch

Hoắc lạp tư: Horace

Hoắc phu: Hoff

Hoắc phu mạn: Hoffman

Hoài đặc: White

Hưu tư: Hugh

Kha lâm: Collin

Kha lâm tư: Collins

Kha nam: Conan

Khắc lai đức mạn: Clayderman

Khắc lai nhĩ: Carllyle

Khắc lai sâm: Clarson

Khắc lâm đốn: Clinton

Khắc lao: Crown

Khắc lao kì: Crouch

Khắc lạp bố: Crabbe

Khắc lạp khắc: Clark

Khắc lạp lạp: Clara

Khắc lí duy: Creevey

Khắc lỗ kì: Crooky

Khắc lỗ mỗ: Krum

Khắc lỵ ti đinh: Christine

Khắc lý tư: Chris

Khải đế/địch: Kitty

Khải lỵ: Kelly

Khải sắt lâm: Catherine, Kathleen

Khải tát: Kesar, Kisar, Kisa, Casa, Kasar

Khải văn: Kevin

Khảm phổ: Kampf, Kemp

Khang nại lợi: Cornelius

Khâu bỉ đặc: Cupid

Khoa lâm: Colin

Khoa nhĩ: Cole

Khuê lí nạp tư: Quirinus

Kì lạc: Quirrell

Kiệt duy tư: Javis

Kiệt Khắc: Jack

Kiệt ni: Janee, Janie (nữ), Jani (nam)

Kiều an na: Joanna

Kiều trì: George

Kim bách lị: Kimberley

La ân: Ron

La bá đặc: Robert

La/lỗ đại phu tư: Rudolphus

La đức lý cách: Rodrigue

La kiệt: Roger

La lâm: Rowling

La lan: Roland

La lợi: Raleign

La lỵ: Laury, Lory, Loly

La mật âu: Roméo

La nại nhĩ: Ronald

La nạp nhĩ đa: Ronaldo

La tắc (thi đấu) đế: Rossetti

La tân tư: Rosings

La tây á: Rosia

La thụy: Lory, Lorei

La toa lị: Rosalie

Lạc lan: Loraine

Lạc lệ tư/ti: Norris

Lạc luân tì: Lorenz

Lặc mai: Flamel

Lặc mạn: Lorman

Lai mỗ tư: Remus

Lai tư: Royce

Lai tư đặc lan kì: Lestrange

Lâm đốn: Linton

Lâm khẳng: Lincoln

Lang bác nâ: Longbourn

Lao lạp: Laura

Lao luân tư: Lawrence

Lạp đồng đức: Lavender

Lạp duy tư: Ravish

Lạp phỉ nhĩ (ngươi): Raphael

Lạp ba tư thản: Rabastan

Lạp uy: Ravie

Lạp uy nhĩ: Ravel

Lệ bối tạp: Rebecca

Lệ lệ/ lị lị: Lily

Lệ lị tư: Lilith

Lệ tháp: Rita

Lí đức nhĩ: Riddle

Liên na: Lenna

Lỗ bá: Rubeus

Lô đa: Ludo

Lô đặc: Ruth

Lỗ đạo phu: Rudolf

Lộ dịch ti: Louise

Lộ (đường) na: Luna

Lộ phi: Luffy

Lỗ tân tốn: Robinson

Lộ tạp: Luca

Lộ tây: Lucy

Lộ ti: Rose

Lô tu tư: Lucius

Lôi áo ni đức: Leonide

Lôi cổ lặc tư: Regulus

Lợi duy thản: Levithan, Leviathan

Lôi mông: Raymond

Lôi nặc á: Renoir

Lôi tư: Rex, Lex

Luân đạo phu: Randolph

Luân nạp đa: Renaldo

Luân nạp đức: Renard

Lưu uy tư: Lewis

Lỵ địch á: Lydia

Lý tra đức: Richard

Lý tư đặc: Lizette, Liste

Mã cơ: Marge

Mã đề ni: Martini

Mã đinh: Martin

Mã khắc: Mark, Marc

Mã khắc tây mỗ: Maxime

Ma kim: Malkin

Mã lợi á: Maria

Mã luân: Marlon

Mã lý ách tư: Marius

Mã nhĩ khoa mỗ: Malcolm

Mã nhĩ phúc: Malfoy

Mã ốc la: Marvolo

Ma y lạp: Moirai (thần thoại hy lạp)

Mạc (đừng) bỉ (so với): Moby

Mặc đa khắc: Maddock

Mạc (đừng) đế nặc: Martino

Mạc lệ: Molly

Mạc lí sâm: Morrison

Mặc nhĩ (ngươi): More, Morr, Moll, Mole, Moore

Mạc phân: Morfin

Mạc trát đặc [biệt]: Mozart

Mạch khắc đường nạp: Macdonald

Mạch phân: McFinn

Mai/mĩ đỗ toa: Medusa

Mại khắc: Mike

Mai lạp: Merope

Mai lợi phất luân: Meliflua

Mai nhĩ (ngươi): Mel, Melle, Mail

Mạt đức mã: Padma

Mạt lỵ: Molly

Mạt ngõa đế: Parvati

Mạt/Phách tây: Percy

Mâu tư: Mose

Mễ lặc: Miller

Mễ lặc oa: Minerva

Mễ (thước) lan đạt: Miranda

Mễ (thước) lệ sâm: Millicent

Mục kì: Moochie, Mouche

Mục lặc: Mauler

Mục nạp: Mauna/ Moona/ Muna

Na nại nhĩ: Nannerl

Nã (lấy) phá luân: Napoleon

Na tây lăng: Nacilon/Nasilon

Na tháp lệ: Natalie

Nặc bá: Norbert

Nặc kiệt lặc tư: Nigellus

Nặc lý tư: Norris

Nạp cát ni: Nagini

Nạp duy: Neville, Navy

Nạp tây toa: Narcissa

Ngả lệ: Elle

Ngả bỉ cái nhĩ: Abigail

Ngải bỉ: Abby, Abbie

Ngải cát: Egg, Edge, Aggie

Ngải lệ nhi: Alile

Ngải lệ toa: Alisa

Ngải lợi tu: Alithu

Ngải mễ (thước) lệ: Emily

Ngải mĩ đặc: Emmett

Ngải nhĩ á: Arya

Ngải phàm: Evan, Ivan

Ngải sa khắc: Azak, Azack

Ngải tái á: Acya

Ngải thụy khắc: Eric

Ngải thụy na: Erina

Ngải tư mai: Esme

Ngải vi nhi: Avril

Nhã các bố: Jacob

Nhã điển: Athen

Nhã khắc: Jacques, Jake

Ngưu đốn: Newton

Nhượng: Jean

Ni duy: Nivea

Ni khắc: Nick

Ni pháp đóa lạp: Nymphadora

Ny khả: Nicole

Ốc bố nhĩ gia: Walburga

Ốc khắc: Walker

Ôn cáp áo: Olha’o

Ôn/Văn đặc ốc tư: Wentworth

Ôn toa: Windsor

Ôn tư đốn: Wanston

Phạm cao: Van Gogh

Phàm nhĩ (ngươi) nạp: Verne

Pháp phu ni nhĩ (ngươi): Fáfnir (thần thoại Bắc Âu)

Pháp thụy nhĩ: Farrell

Phất lạc lâm: Florean

Phất lạc lạp: Flora

Phất lai/lôi đức: Fred

Phất lôi địch: Freddy

Phất lôi đức lý hi: Friedreich

Phất lý đạt: Frieda

Phỉ âu na: Fiona

Phí cách: Figg

Phỉ địch nam: Ferdinand

Phí lãng tì: Franz

Phỉ lạp: Fira

Phỉ lập/lợi phổ: Phillip

Phí lực tư: Filius

Phi lý áo: Feleo, Filio, Ferio, Firio, Phileo

Phí nhĩ kì: Filch

Phỉ ni á tư: Phineas

Phỉ ni cam: Finnigan

Phỉ ni đặc tư: Finites

Phí nông: Vernon

Phổ la thước tu tư: Prometheus (thần thoại Hy Lạp)

Phổ lâm tư: Prince

Phổ lệ tây lạp: Priscilla

Phổ uy đặc: Prewett

Phù dung: Fleur

Phúc bố tư: Forbes

Phúc cát: Fudge

Phúc địch đặc: Fawdet, Fawdett

Phúc nhĩ (ngươi) ma tư: Holmes

Phùng: Von

Qua lý ni trị: Golinicci, Golineargi

Qua ngươi: Gore

Quỳnh: Jean

Sở la môn: Solomon

Sử ôn: Swan

Tắc đức lý khắc: Cedric

Tác nhĩ (ngươi): Saul

Tác phỉ á: Sophia

Tân đức thụy lạp: Cinderella

Tân lợi: Bingley/ Bentley

Tân ni tư tháp: Sinistra

Tân tư: Binns

Tang địch: Sandy

Tang thác tư: Santos

Tạp lạc: Carlo

Tạp lạc lâm: Caroline

Tạp lai nhĩ: Carlisle

Tạp luân: Cullen

Tạp mễ (thước): Camille

Tạp phỉ: Kafie

Tạp san đức lạp: Cassandra

Tạp tạp la đặc: Kakalot

Tạp tạp lạc phu: Karkaroff

Tát đạt mỗ: Saddam

Tất gia (thêm) tác: Picasso

Tát khắc: Sach

Tát lạp tra: Salazar

Tát mâu nhĩ: Samuel

Tát ni: Sani, Sany

Tây cách nạp tư: Cygnus

Tây lí tư: Sirius

Tây nhĩ duy á: Sylvia

Tây phất lặc tư: Severus

Tây phỉ: Sefye, Sefie, Sayfie, Cyfie

Tây tây lí á: Sicilia

Tây thiến: Cissy

Thác bỉ á: Tobias

Thác đặc: Totre

Thác (nhờ) lặc mật: Tolemy

Thác mã tư: Thomas

Thái địch: Teddy

Thánh ni á: St. Neah, Sunnia

Tháp ân: Thaen

Thi ngõa tân cách: Schwarnegger

Thiết lý lạp: Cherilla

Tiếu bang: Chopin

Tô cách lạp để: Socrates

Tô phỉ: Sophie

Toa sĩ bỉ á: Shakespeare

Tra khắc: Chuck

Tra lý: Charles

Trác luân: Zolan

Trân ny: Jenny

Trân ny phất: Jennifer

Trát bỉ ni: Zabini

Tư nội phổ: Snape

Tư phổ lao đặc: Sprout

Tư thản: Stan

Tư uy phu đặc: Swift

Ước hàn: John

Ước hàn tốn: Johnson

Ước sắt: Jose

Ước sắt phu: Joseph

Uy liêm: William

Văn sâm đặc: Vincent

Vi khắc hàn: Wickham

Vi vi an: Vivian

Việt lợi tắc tư: Ulysses

Y khắc nhĩ (ngươi): Iker

Y lai khắc: Erek

Y lệ toa bạch: Elizabeth

Y qua nhĩ: Igor

Y tề nạp: Etena, Esena

Y toa bối lạp: Isabella

Y toa bối (con sò) nhĩ: Isabelle

Y vạn tư: Evans

Yêu địch sinh: Edison

Yêu đức hoa: Edward

Yêu lệ ti: Elise, Alice

Yêu luân: Ellen

Yêu tây tư: Isis

Yêu toa ti: Asace

.

.

Khác

.

A mông: Amun (thần Ai Cập)

A tư thất lâm: aspirin

Áo tư tạp: Oscar

Âu mễ (thước) cà: omega

Ba âm: Boeing

Ba lôi: ballet

Ba lạp ba (nuôi) lạp (kéo): blah blah

Ba tây mễ á: Bohemia

Bác khách: blog

Bỉ (so) cơ ni: bikini

Ca đặc: Gothic

Cáp la: hola (chào)

Cát đẳng: guitar

Cát/uy ni tư: Guinness

Cốc ca: Google

Địch tư khoa: disco

Đỗ lôi tư: Durex (…một nhãn hiệu bcs)

Ha/cáp lệ lợi á: hallelujah

Ha sĩ kỳ: Husky (loài chó)

Hắc khách: hacker

Hoa nhĩ tư: waltz

Khắc long: clone

Khải tư: case

La lị/lỵ: loli (bé gái)

La mạn địch khắc: romantic

Lạp đinh: Latin

Lôi ti biên: lesbian (đồng tính nữ)

Mã ni: money

Mã tái khắc: mosaic

Ma tư: Morse (mật mã)

Mạt tây: [tiếng Nhật] moshi (a lô)

Mê nhĩ (ngươi): mini

Muộn (buồn) tao: man show

Nặc bối nhĩ (ngươi): Nobel

Ngải tư: AIDS (bệnh)

Nhã điển đích thái môn: Timon of Athens (kịch Shakespeare)

Ni cổ đinh: nicotin

Ốc nhĩ mã: Walmart

Phác khắc: poker

Phạm a linh: violin

Pháp khắc vưu: f*ck you

Phật lãng minh ca: flamenco

Phí lạc mông: pheromone

Phỉ lập phổ: Phillips (bóng đèn)

Tạp lộ lý: calorie

Tạp nông: Canon (Canon in D major)

Tát khắc tư phong: saxophone

Tát ma da: Samoyed (loài chó)

Thái địch: Teddy Roosevelt (loài chó)

Thái thản ni khắc: Titanic

Tư mật đạt: Sparta/Spartan (nghiêm khắc)

Tư phân khắc tư: Sphinx

Y tư lan: Islam

.

.

Tên tiếng Nhật

.

Anh đức: Eitoku

Anh mộc: Sakuragi

Anh tử: Sakurako

Băng đế: Hyotei

Băng hà: Hyoga

Bỉ (so với) lữ sĩ: Hiroshi

Cảnh/kính dạ: Kyouya

Cảnh ngô: Keigo

Chân kỷ tử: Makiko

Chân điền: Sanada

Chức bộ: Oribe

Cung khi: Miyazaki

Đại hà nguyên: Okawahara

Đằng cương: Fujioka

Đằng đường: Toudou

Đạo minh tự: Doumyouji

Đinh cung: Kugimiya

Hạnh thôn: Yukimura

Hinh: Kaoru

Hòa dã: Kazuya

Hoa đạo: Hanamichi

Hoa trạch: Hanazawa

Hoàn: Tamaki

Huệ tử: Keiko

Hướng bỉ (so với) nại: Asahina

Hữu hi: Yuuki

Huyền nhất lang: Genichirou

Kiệt: Gon

Lập hải đại: Rikkaidai

Linh: Akira

Lĩnh: Ryou

Loại: Rui

Lợi thông: Toshimichi

Lục: Midori

Lượng: Ryou

Lưu xuyên: Rukawa

Mĩ bảo: Miho

Mĩ chỉ/tác: Mimasaka

Mĩ nại: Mina

Mục dã: Makino

Nhã mỹ: Masami

Nhẫn chừng: Oshitari

Nhật cát: Hiyoshi

Nhất huy: Ikki

Nhục hộ: Shishido

Nhược: Wakashi

Phản bản: Sakamoto

Phong: Kaede

Phượng: Ootori

Quang: Hikaru

Quang bang: Mitsukuni

Sam thái: Tsukushi

Sơn bản: Yamamoto

Sơn điền: Yamada

Sùng: Takashi

Tác đức: Sword

Tam điều: Sanjou

Tây điền: Nishida

Tây môn: Nishikado

Thần điền: Kanda

Thành lại: Naruse

Thanh trì: Aoike

Thiểm/tiêm chi trủng: Morinozuka

Thuần: Jun

Thuấn: Shun

Thuận bình: Junpei

Thực chi trủng: Haninozuka

Thường lục viện: Hiitachin

Ti/tư: Tsukasa

Tích bộ: Atobe

Tiểu cung: Komiya

Tiểu thứ lang: Kojirou

Tín trưởng: Nobunaga

Tĩnh/ Tĩnh hương: Shizuka

Tinh tên: Seiya

Tinh thị: Seiichi

Tổng nhị lang: Soujirou

Trí: Satoshi

Triết dã: Tetsuya

Triêu/triều thương/xương/thảng: Asakura

Trường cốc xuyên: Hasegawa

Tu: Osamu

Tư (két): Shigeru

Tử đằng: Fuji

Tử long: Shiryu

Tú nhất: Shuichi

Tu vương: Suou

Tuấn: Hayao

Tùng cương: Matsuoka

Ưu cơ/kỷ: Yuuki

Ưu lý: Yuuri

Ưu y: Yui

Viễn đằng: Endo

Xuân: Tsubaki

Xuân phi: Haruhi

Y tập viện: Ijuuin

.

.

Khác

.

Nạp ni: nani (cái gì)

Nhã miệt điệp: yamete (dừng lại)

Tạp oa y: kawaii (dễ thương)

-Nhất: -ichi

-Nhất lang: -ichirou

-Nhị lang: -jirou

-Quân: -kun

-Tang: -san

-Tiền bối: -senpai/sempai

-Tương: -chan

.

.

Updated Jan 5, 2015.

Categories: Reading & Writing Helper | 66 Comments

Post navigation

66 thoughts on “Tên tiếng Anh, phiên âm convert

 1. Ishtar ^-*

  mình đang làm bộ đồng nhân Asisu, cái tên “y ngươi mê” ấy ngồi tra loạn cả lên mà chả biết tên tiếng anh của nó là gì cả, thanks bạn nhiều nha, cho mình hỏi “doãn na” tên tiếng Anh là gì với ^^

  • Cái đó tớ chịu, chả biết trong truyện gốc thật sự có nhân vật đó ko nữa, tỳ nữ của Asisu tớ nhớ mỗi Ari, còn lại hình như chẳng có tên (bạn đang làm Asisu BH phấn khích?).

   Đoán thì có thể là Ena.

   • Ishtar ^-*

    uh, tì nữ của Asisu tớ cũng chỉ nhớ mỗi Ari, tớ cho lên Google Translate, nó đổi thành Yinna chắc không sao đâu nhỉ (tớ đang làm Asisu Bh phấn khích ^^)

 2. cám ơn nhìu mih dg vân vân 555 , chúc bạn 8-3 zui ze

 3. Cảm tạ nàng nhiều. Nhất là phần phiên âm từng chữ ấy.
  Nhiều tác giả sử dụng tên sẵn có + thông thường thì dễ tìm.
  Nhưng nhiều người lại thích đặt tên mới, mà viết theo phiên âm tiếng trung không chứ không viết thành chữ cái tiếng Anh.
  Mỗi khi ta kiếm một tên ngoài lề đều muốn nổ bung cái đầu, tự đặt theo phiên âm trong name T____T
  Nếu nàng cần thì ta có file Name tên tiếng Anh khoảng 800 kb, ta post cho nàng.

  • Ta quên nữa, nàng biết 2 name này phiên âm ra là gì không?
   Ta mò không ra T________T
   塔娜莎
   柳琴科

   • Cái từng chữ là ta copy trong TTV, chỉ tra rồi nhét thêm phiên âm vào ^_^.

    Bình thường ta lười xin bản gốc cho nên nghe nghe cái phần Việt ngữ rồi mới đoán tên gần gần. Tên từa lưa thì khỏi sửa cho mệt -_-”.

    Phù, có lần ta down về cái truyện Thiển Miên, edit mấy cái name không mất cả buổi chiều, ta có biết tiếng Hoa đâu, toàn phải google. Tên tiếng Nhật lại càng độc >.<.

    Nếu được nàng cứ gửi, ta rất cám ơn.

    塔娜莎: Tanesha

    柳琴科: cái này ta không rõ ràng, đây là tên nước nào? Nghe không giống tiếng Anh. Ta google thì thấy nếu thêm 1 hay 2 chữ gì đấy là thành tên tiếng Nga.

 4. Là tên tiếng Anh. Ta chịu thôi. Cảm tạ nàng tra dùm ta cái tên trên :”>

  Link name của nàng đây ^^: http://www.mediafire.com/?ct0ze845u8uxln4

 5. Nàng có thể giúp ta trans cái tên này không?
  李维 • 范佩尔
  Sự thật là mù quá >”<~~~

  • Lý duy Phạm bối nhĩ = Reeve Fanpel (nói thật cái tên tớ không chắc chắn bằng cái họ)

   • thanks nàng nhìu nha~~~ Nói thật là ta không biết phải tra mấy cái tên ấy thế nào, đọc một bộ mà gặp chừng chục cái tên như thế thì đau đầu chết… ta lại không biệt phải trans thế nào TT^TT khó quá ~~~

    • Tớ không biết tiếng trung nên thường làm như vầy:

     – nếu chưa phiên âm, lên vdict tra phiên âm hán việt

     – Ctrl+F từng từ trên trang này

     – Ghép từng kết quả lại

     – Google xem kết quả có phải tên thông dụng không, nếu không lại ghép kiểu khác

     – nếu rảnh có thể xem xem tên đó là thuộc về nam hay nữ, là xuất phát từ nước nào, nếu không phù hợp, lại đổi kiểu ghép

     • Cám ơn nàng nhé :D
      Nhờ nàng chỉ ta cũng tra được vài cái tên rồi ~~~ ^^

      • Nếu nàng cần xem tên có phù hợp giới tính và quốc tịch của nv không (có lần tớ hộc máu vì tên tiếng Đức rồi >.<), có thể tham khảo: http://babynamesworld.parentsconnect.com/ hoặc những trang đặt tên cho con tương tự. Lưu ý là nó chỉ có những cái tên thông dụng, mà mấy tg TQ thường thích xài tên hiếm có '_'.

 6. cái wp về tên nàng send tiện thật nha~ tks a~…
  mà mấy nay ta lại đau đầu vì cái tên này TT^TT – 菲里奥 • 卓仑
  Nàng giúp ta đi *khóc*

  • này quả thật là một cái tên hơi bị rắc rối.

   Họ: Trác Luân = Zolan

   Tên: Phi Lý Áo = Feleo, Filio (nghĩa ‘tình huynh đệ’, trong kinh thánh), Ferio (tên 1 nv trong Magic Knight Rayearth), Firio, Phileo (cũng có nghĩa như Filio)…

   Nàng cứ việc chọn tùy thích đi thôi.

   • Tks nàng nhé :-j
    Cái tên lúc đầu ta chỉ tra ra chữ Rio còn cái chữ Phi thì k biết phiên âm thế nào :| Còn họ thì hoàn toàn mù tịt >”<~~~
    Đúng là rắc rối. Tks nàng nhìu nhìu :X :X :X

 7. Ây da, thấy nàng có bao nhiêu post mới mà không vào comment được. Sự thực đau lòng là ngày nào ta cũng ngủ dậy muộn nên không tranh được máy xịn vs chị toàn phải dùng máy cùi. Mà thực ra ta thấy ta cùi hơn vì Unikey hỏng mà chả biết sửa thế nào, mang lòng tự ti nghiêm trọng nên chả dám cmt ==”. Mãi hôm nay ms sớ rớ được đến cái máy, hị hị :”>.

  • Ta từng dùng ipod viết bình luận truyện, sau đó khủng hoảng =.=”, cho nên rất thông cảm với mấy bạn dùng di động hay dùng máy không có unikey. Viết không dấu hay viết tắt ta cũng có thể đọc, chỉ là sợ hiểu sai ý (mẹ ta lúc mới xài vi tính cũng hay viết email không dấu, toàn ông nói gà bà nói vịt với ta). Ta chỉ là không thích lắm nếu có thể viết dấu bình thường mà lại đem từ bẻ thành ngôn ngữ chat, đọc siêu khó hiểu, cứ làm ta có cảm giác mình cổ hủ không theo kịp thời đại ấy -_-”.

 8. Mấy cái này may mắn là trường ta học tiếng Trung, nên được học từ căn bản, nhưng để thi HSK thì còn rất xa, rất xa a TT_TT

 9. hix.mình là người mới, thích edit thử, nhờ có bài bạn mà mình biết thêm mấy cái này. Cảm ơn bạn nhiều ^^

 10. cảm ơn bạn nhiều vì cái này

 11. ta nghĩ cái nhãn hiệu Bcs đó là đỗ lôi ty chứ

 12. vào đây nói hai từ:
  “tâm huyết”
  Cảm ơn bồ tèo, mình từng tra bên tangthuvien nhưng không được đầy đủ thế này

 13. bạn ơi bạn có thể chuyễn tên “Thụ Tử Đằng Nhược Lưu” sang tên nhật được không bạn? mình tra hoài không ra

  • =.=”

   ngạch giọt thần, tớ không chơi nổi tiếng Nhật. Nếu có tiếng Trung còn có thể tra được *_*.

   • Vậy tiếng trung cũng được, cảm ơn

    • ?? Ý nàng là sao?

     Ý ta là nếu nàng có tên gốc tiếng Hoa thì ta còn có thể chuyển thử sang tiếng Nhật, chứ Hán Việt thì có quá nhiều từ đồng âm lại viết khác, tổ hợp lại hơi mệt. Nàng có thể tra bằng trang này và ghép âm:

     http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_jōyō_kanji

     Lưu ý là thường ghép bằng âm On (mấy chữ phiên âm cứng) hơn là âm Kun (mấy chữ phiên âm mềm), tất nhiên là cũng có vài ngoại lệ. Anyway, ta chỉ học sơ sơ một hai khóa nên cũng không phải rõ ràng lắm.

     Tử Đằng thường là Fuji, nhưng có thêm chữ Thụ thì lại không rõ. Nàng cũng có thể hỏi trên Yahoo Answer xem có ai rành tiếng Nhật có thể trả lời không (trên TTV cũng có bạn yappa).

 14. Bạn ơi, giúp tớ cái tên này với 西斐. 希克 T^T

 15. Nàng ơi, giúp ta chuyển tên này sang Anh được không >”/|\<

  • wp cắt com T-T 修 · 那西凌 · 圣迪乔斯

   • Tu: Thew
    Na tây lăng: Nacilon/Nasilon
    Thánh địch kiều tư: St. Dijous/ St. Digeos…

    tên thật quái +_+

    • Mình cũng thấy thế, t/g bịa tên tệ quá XD. Tks cậu nhé. Mà St. là gì vậy cậu o.o

     • viết tắt của Saint… tất nhiên không chỉ dùng trong Kinh Thánh mà còn trong tên người, tên đường, địa điểm… Nói thật chữ ‘thánh’ khó phiên âm kinh, không biết nó là gốc Trung hay là phiên âm (san, sun… như trong Thánh đại – Sundae). Cơ mà sandijous hay sandigeos hay cái quái gì tương tự google không ra cho nên tạm chấp nhận nó là St.

 16. Nàng ơi giúp ta chuyển các tên này được không
  胡桃谦
  北辰漪零
  胡桃伊风
  斐然

 17. Bạn có thể chuyển sang tiếng Nhật được không? Thank ~~

  • Hồ đào: Kurumi
   Bắc thần: Hokushin
   Khiêm: (có thể là) Ken
   Y phong: (có thể là) Ifu
   Y linh: no idea, không thấy cách ghép, nếu chỉ là ‘Linh’ >> Rei
   Phi nhiên: (tên hay họ tên?) (có thể là) Hizen

   • Mình thấy trên google dịch Y Phong có thể là Ikaze, nhưng dịch ngược lại thì không đúng. Không biết phải dịch như thế nào, bạn có biết trang web nào dịch từ Trung sang Nhật không, chỉ mình với?
    À mà còn cái này 紫藤若流 bạn có thể dịch giùm mình được không? mình dịch hoài hổng ra. (^ _ ^)

    • đó là vì thường On (I) ghép với On (Fu, Fuu), Kun ghép với Kun, cái này lại là On (I) ghép với Kun (Kaze)… quỷ dị (bất quá cũng có, như Hanabi – pháo hoa chẳng hạn…). Ta cũng từng thử ghép thành Ikaze nhưng google ra thành tên nước quỷ nào đó, lại không phải tiếng nhật.

     Nói đến trang web thì chịu, với lại cho dù có cũng là mấy tên thông dụng, không chơi nổi với mấy tên bựa bậy bựa bạ của Trung Quốc đâu.

     Fuji… Jakuryu? Ghép bừa á, dùng On-On. Nói chung là, thường edit mấy truyện có tên tiếng Nhật, biết chắc chắn thì dịch ra cũng được, không thì cứ để đại tiếng Hán đi, người đọc còn dễ nhớ hơn là tiếng Nhật. >.<

 18. kitkentt

  Cảm ơn phần dịch thuật này của bạn nha, nó giúp mình rất nhiều trong việc đọc hiểu được các truyện d9ồng nhân của harry.

 19. Bạn có thể dịch tên của các nhân vật trong Thần Thoại Hi Lạp không??~

 20. Thần Nhạc dịch sang tiếng Nhật là gì vậy bạn?

  Á Luân Đặc Nhĩ cũng không có bối cảnh gì hết >__<

  • Nếu không phải trong thần thoại Hy Lạp, có thể đọc thành Arontel. Còn về tên tiếng Nhật, nếu không có tên gốc tiếng Hoa, cũng không phải tên nhân vật trong một manga nào đó thì ta cũng bó tay *___*

   P.S: cái ‘khăn đề tây á’, có truyện phiên âm là ‘khăn tây đề á”, kỳ thật ta cảm thấy ‘khăn tây đề á’ đúng hơn, vì ‘đề’ thường là ti/tea/thea… còn ‘tây’ mới là si/ci…

 21. Ta vào đây đọc, thật khâm phục nàng qá > . tiếng Trung
  Suki (tên Nhật) -> tiếng Trung ^.^
  có những cái tên qái qái, ta k biết phải lm sao TT.TT khổ qá
  nàng giúp ta đi, nha, giúp đc 1 vài tên thoy ta cũng mừng lắm lắm rồi
  cái nào k đc thì bỏ qa vậy ^.^
  thật là lm phiền nàng qá <3

  • Haizz, thật sự là nếu không có chữ Hán gốc kèm theo thì cái từ Suki sang tiếng Trung có nhiều cách đọc lắm. Ân, có một cái thôn tên Suki, phiên âm ra thì là Tu Mộc.

   Hỏi cái, nàng đang edit truyện đồng nhân manga sao?

 22. Giúp ta mấy cái tên trong đồng nhân Harry Potter với nha >_< Bối cảnh là đồng học của bé Ginny Weasley, trong đó có một số thầy cô và ma chú nữa :) Cảm ơn a~

  Tư đặc lãng
  Phạm ni ông
  Hoắc kỳ phu nhân
  bối luân Bhor
  phật khắc tư tiên sinh
  bàng phất Lôi phu nhân
  Lạc Elyse phu nhân
  Thái luân tư
  phất lập duy giáo sư
  Phân liệt lí
  Đào kim nương
  Oliver hồng bối
  Nhếch miệng hô lạp
  Hết thảy thạch hóa
  phun thực tễ
  phát hiện nói dối nghi
  Allah hoắc mở rộng
  Tan xương nát thịt.
  Tốc tốc giam cầm
  chân lập cương ngừng tử
  tháp lãng Tara vũ
  Nhất quên đều không
  pháo lép

 23. Phong

  cảm ơn bài viết của nàng nhưng mà nàng có thể dịch giúp ta cái tên này sang phiên âm hán việt được không
  Yaelle giang a
  cảm ơn nàng nhiều

 24. nàng ơi nàng à, nàng chuyển giùm ta tên này đi ~~~~~~~~~~
  挚友淳谷 tên của một người nga~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 227 other followers

%d bloggers like this: